Pravne Usluge

Pravo trgovačkih društava


- priprema i izrada dokumentacije za osnivanje i upis trgovačkih društava i ustanova u sudske registre
- provedba upisa u sudskim registrima
- prijenos i stjecanje poslovnih udjela i osnivačkih prava trgovačkih društava i ustanova
- preuzimanja, pripajanja i spajanja trgovačkih društava
- smanjenje i povećanje temeljnog kapitala
- priprema i sudjelovanje na glavnim skupštinama, nadzornim odborima i drugim tijelima trgovačkih društava i ustanova
- priprema i izrada pravilnika o radu uprave i drugih tijela trgovačkih društava
- statusni trgovački sporovi
- zastupanje u sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova
- dubinske pravne analize i pravni savjeti o poslovanju društva
- likvidacije

Trgovačko pravo


- ugovorno pravo
- pravna pitanja vezano za zaštitu podataka i zaštitu potrošača
- regulatorna pitanja pojedinih trgovačkih grana prava i zastupanje u postupcima pred nadležnim tijelima i agencijama
- izrada općih akata trgovačkih društava
- naplata

Radno pravo


- zapošljavanje radnika i otkazivanje ugovora o radu
- izrada i otkazivanje managerskih ugovora
- izrada pravilnika o radu i pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i drugih radnopravnih općih akata poslodavaca
- programi restrukturiranja i kolektivnog zbrinjavanja viška radnika
- kolektivno pregovaranje i izrada kolektivnih ugovora
- štrajk
- pravila i arbitraža o poslovima koji se ne smiju prekidati
- radni sporovi
- općenita pitanja vezano uz radnopravne odnose
- ishođenje radnih dozvola

Ovršno pravo, osiguranje i naplata potraživanja


- sudski parnični i izvanparnični postupci naplate potraživanja
- osiguranje tražbine privremenim i prethodnim mjerama
- izrada ugovora radi naplate i osiguranja potraživanja
- pretraga imovine dužnika i ovrhe općenito na imovini, računima, nekretninama, pokretninama, poslovnim udjelima i dr. imovini
- naplata

Stečajno pravo


- vođenja postupka i sklapanje predstečajnih nagodbi koji su pokrenuti prije donošenja novog Stečajnog zakona
- predstečajni postupak
- pokretanje i vođenje stečajnog postupka
- zastupanje vjerovnika/dužnika u stečajnim postupcima
- sudjelovanje u odborima vjerovnika i skupštini vjerovnika
- preustroj dužnika u stečaju
- stečaj potrošača

Parnični i izvanparnični postupci i rješavanje sporova


- parnični i izvanparnični postupci
- trgovački sporovi
- trgovačke domaće i međunarodne arbitraže
- postupci radi isplate i poštivanja obveza iz obveznopravnih odnosa
- postupci radi iseljenja i predaje u posjed
- naknada štete
- obiteljski sporovi
- pokretanje i provođenje ostavinskh postupaka

Upravno pravo


- zastupanje u upravnim postupcima
- priprema i izrada upravnih općih akata vezana za službeničke odnose
- priprema i izrada pojedinačnih upravnih akata vezano za službeničke odnose
- ishođenje građevinskih i lokacijskih dozvola za nekretnine
- zastupanje u poreznim i carinskim upravnim postupcima
- zastupanje u postupcima izvlaštenja
- zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine
- zastupanje u upravnim sporovima pred Upravnim sudovima
- pokretanje i vođenje postupaka za ocjenu zakonitosti općih akata pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske

Pravo vlasništva, druga stvarna prava i nekretnine


- provjera statusa nekretnine
- izrada ugovora o kupoprodaji, najmu ili zakupu nekretnine
- izrada ugovora o projektiranju i ugovora o građenju
- dubinske pravne analize (due dilligence) i pravni savjeti vezani za ulaganje u nekretnine
- izrada ugovora o zasnivanju i prijenosu prava stvarnih služnosti na nekretnini
- izrada ugovora o zasnivanju založnog prava i drugih stvarnih tereta na nekretnini
- zemljišnoknjižni postupci vezani za upis i prijenos prava vlasništva i drugih stvarnih prava
- razvrgnuće suvlasništva
- izrada međuvlasničkih ugovora
- zastupanje u vlasničkim i drugim stvarnopravnim sporovima

Medijsko pravo


- izrada demantija
- zastupanje pred sudom radi objave ispravka informacije
- zastupanje pred sudom radi naknade štete

Zaštita intelektualnog vlasništva


- pretraživanje, zaštita i praćenje važenja žiga i patenata
- registracija i zaštita autorskih prava
- registracija naziva domene
- sudski sporovi vezani za zaštitu prava intelektualnog vlasništva

Prekršajno i kazneno pravo


- zastupanje i obrana oštećenika i okrivljenika u prekršajnim postupcima
- zastupanje oštećenika i zaštita njegovih imovinskih prava u kaznenim postupcima
- izrada kaznenih prijava